Kolding Idrætsforenings Vedtægter

for

Kolding Idræts Forening Cricketafdeling

1.

Afdelingens navn er: Kolding Idræts Forening - Cricketafdeling. Afdelingens hjemsted er Kolding Kommune.

2.

Afdelingens formål er at vække interesse for cricket. Desuden arbejder afdelingen på grundlag af Kolding Idræts Forenings hovedbestyrelses love §. 2.

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af og kendskab til gavnlig, legemlig idræt under mottoet:

IDRÆT FOR SUNDHED OG GLÆDE

Foreningen vil søge gennem sit arbejde at give medlemmerne en sund udnyttelse af den fritid, de tilbringer indenfor dens rammer. Foreningen vil søge at nå sit mål ved afholdelse af konkurrencer, møder, festlige arrangementer, udsendelse af medlemsblad og lignende.

 

3. 

Afdelingen optager som medlem enhver uberygtet person, som vil indordne sig under Kolding Idræts Forenings hovedforenings love §. 3:

SOM MEDLEM OPTAGES ENHVER, DER VIL INDORDNE

SIG UNDER DEN I FORENINGEN ØNSKEDE ÅND OG TONE:

Optagelse sker ved henvendelse til et af afdelingens bestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, ligesom den kan udelukke et medlem fra foreningens arrangementer, hvis medlemmet har begået et groft brud på foreningens love, eller på kammeratskabet i foreningen. Udelukkelsen gælder kun til nærmest følgende generalforsamling, hvor hovedbestyrelsen skal forelægge sagen.

 

4. 

Afdelingen står tilsluttet DCF og DIF, og arbejder sportsligt og økonomisk uafhængig af Kolding Idræts Forenings øvrige afdelinger.

Afdelingen er undergivet hovedforeningens forretningsudvalg.

Foreningsmæssigt og økonomisk står afdelingen dog solidarisk med hovedforeningen.

 

5. 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet alt, dog fordres til vedtægtsændringer godkendelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel via et elektronisk medie eller per brev. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde og være offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år.

Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører tab af stemmeret. Ved dokumenteret forfald kan skriftlig afstemning om personvalg på personer, som forlods har erklæret sig villige til at modtage valg, afgives.

Brevstemmer med personlig underskrift afleveres i lukket kuvert til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

Hver kuvert kan kun indeholde 1 stemmeseddel, og kuverten skal udvendigt mærkes med den lederpost, stemmesedlen refererer til, og der skal afleveres en kuvert for hver lederpost, der ønskes at stemme om.

Dirigenten meddeler, hvorvidt de indleverede brevstemmer er godtaget i henhold til ovenstående betingelser.

Alle valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt blot 1 medlem forlanger det.

 Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Regnskabet.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg .

7.    Eventuelt.

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, når lovlig varsel er givet.

 Ingen kan vælges uden at være tilstedet eller at have givet skriftligt tilsagn.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til formanden, ledsaget af et motiveret forhandlingsemne. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel, og senest 14 dage efter anmodningen.

 

6.

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der tilrettelægger afdelingens arrangementer og økonomi.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter (dog kun for 1 år ad gangen).

Ved frafald - ud over de 2 suppleanter - kan bestyrelsen supplere sig selv.         

 På lige årstal afgår:                                              På ulige årstal afgår: 

formand                                                               kasserer

bestyrelsesmedlem                                                sekretær

                                                                           materielforvalter

 

Valg på generalforsamlingen sker således: 

Valg af formand

Valg af sekretær

Valg af kasserer

Valg af materielforvalter

Valg af bestyrelsesmedlem

Foreningen tegnes af formand eller kasserer i forening med et 1 bestyrelsesmedlem.

Administrationen af klubblad og lignende sker efter retningslinjer, aftalt skriftligt med bestyrelsen.

Der skal føres forhandlingsprotokol over afdelingens bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger.

Den til enhver tid siddende formand for KIF Cricket, er KIF Crickets repræsentant som bestyrelsesmedlem i KIF hovedbestyrelse. 
                                                                                                        

7.

Afdelingens regnskabsår er 1. oktober - 30. september. Kassereren skal ved hver ordinær generalforsamling aflægge driftsregnskab og status over det forløbne år. Regnskabet skal revideres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

8.

Revisionen består af 1 revisor, valgt på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen.

Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen har ret til at entrere regnskabs- og revisorhjælp med lokalt revisionsfirma eller anden regnskabskyndig hjælp.

 

 

 

 

9. 

Afdelingen kan holde fester, som dog skal meddeles hovedbestyrelsen. Til disse fester og arrangementer gives intet tilskud fra hovedforeningen. Flere afdelinger kan afholde fester sammen, med eller i forbindelse med hovedforeningen.

Alle fester og arrangementer skal meddeles senest 14 dage før afholdelse.

 

10.

Opløses cricketafdelingen, tilfalder den ejendele og formue, bøger, præmier m.v. hovedforeningen.

 

10a.

Dette punkt i vedtægterne blev vedtaget på en ekstra ordinær generalforsamling.

8. juni 2010

  
Ikke forbrugte udloddede midler til velgørende formål, der svarer til
formål omfattet af momslovens §13 stk. 1 nr. 18 returneres til Kolding
Kommunes Fritids- og Kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne
til alment nyttige formål i Kolding Kommune

 

11.

Tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter, afgøres af afdelingens bestyrelse under ansvar for førstkommende generalforsamling, og kan ikke indankes for domstole eller Dansk Idræts Forbund.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling 30.10.2006

    

 

Næste kamp 

1 Div.

19 Maj.

 

Kolding 1 - Svanholm 2

Lane @ Kolding kl. 10

Turneringsplan 2024

 

4  Div Vest.

20 Maj.

Kolding 2 - Husum 2

Lane: Kolding kl: 11

Turneringsplan 2024

 

T20

2 Juni.

Kolding 1 - Skanderborg 2

kl 10

Kolding 1 - Viborg 1

kl: 16

Lane: Kolding

Turneringsplan 2024

 

Sponsor for KIF-Cricket